Ticket #1251 (closed Förbättring: fixed)

Opened 10 years ago

Last modified 10 years ago

Automatiskt mailutskick till kandidater när ny fråga har kommit in

Reported by: agnesson Owned by: Johanmlg
Priority: major Milestone: Vårmötet2013
Component: vBulletin(mötesplattformen) Keywords:
Cc:

Description

För att öka pressen på att kandidater svarar på frågor i utfrågningstrådarna vore det bra med en funktion som automatiskt mailar ut till kandidatet.

"Du har fått en ny fråga om din kandidatur. Gå in på länken X för att besvara den", exempelvis.

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone set to Vårmötet2013

comment:2 Changed 10 years ago by Johanmlg

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.