Ticket #1252 (closed Förbättring: fixed)

Opened 10 years ago

Last modified 10 years ago

Sätta status "behandlas ej" på yrkanden som är avslagsyrkanden/ligger utanför området

Reported by: agnesson Owned by: Johanmlg
Priority: major Milestone: Vårmötet2013
Component: vBulletin(mötesplattformen) Keywords:
Cc:

Description

Idag när ett yrkande ligger utanför motionens område, alternativt behandlas som ett avslagsyrkande, så ligger yrkandet antingen kvar som oröstat eller raderas.

Vore bra att kunna sätta statusen "Behandlas inte" istället.

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone set to Vårmötet2013

comment:2 Changed 10 years ago by Johanmlg

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.