Ticket #1253 (closed Förbättring: fixed)

Opened 10 years ago

Last modified 10 years ago

Ändra texten "Yrkandet har deltagit i delvoteringar"

Reported by: agnesson Owned by: Johanmlg
Priority: major Milestone: Vårmötet2013
Component: vBulletin(mötesplattformen) Keywords:
Cc:

Description

Texten "Yrkandet har deltagit i delvoteringar" är dålig.

Kanske "Se resultat från tidigare voteringar" är tydligare

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone set to Vårmötet2013

comment:2 Changed 10 years ago by Johanmlg

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.