Ticket #1254 (new Förbättring)

Opened 10 years ago

Last modified 10 years ago

Publicera mer statistik om mötet

Reported by: agnesson Owned by: Johanmlg
Priority: minor Milestone: Höstmötet2013
Component: vBulletin(mötesplattformen) Keywords:
Cc:

Description

Det är kul att se hur många som följer mötet, hur många som röstar och så vidare. Det ska kännas som om man vore i ett mötesrum med 100 andra pirater.

Exakt vad och hur det ska visas vet jag inte.

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone set to Höstmötet2013
Note: See TracTickets for help on using tickets.