Ticket #1256 (closed Defekt: wontfix)

Opened 9 years ago

Last modified 9 years ago

Ta bort ett steg när man väljer "gå till nästa"

Reported by: agnesson Owned by: Johanmlg
Priority: major Milestone:
Component: vBulletin(mötesplattformen) Keywords:
Cc:

Description

Idag under omröstningarna så finns knappen "Gå till nästa" för att skickas vidare till nästa punkt på dagordningen och nästa votering.

Idag ploppar det upp en ruta, vilket är innebär 100% fler knapptryckningar än vad som skulle behövas.

Change History

comment:1 Changed 9 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix
Note: See TracTickets for help on using tickets.