Ticket #1257 (closed Defekt: fixed)

Opened 10 years ago

Last modified 10 years ago

Möjlighet för deltagarna att "rapportera" ett yrkande

Reported by: agnesson Owned by: Johanmlg
Priority: major Milestone: Vårmötet2013
Component: vBulletin(mötesplattformen) Keywords:
Cc:

Description

Yrkanden kan hamna fel och vara misstänkt utanför en motions område. Genom att ha en funktion där deltagaren kan rapportera/flagga ett yrkande så kan mötespresidiet snabbt titta på det eventuella problemet.

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone set to Vårmötet2013

Använd den inbyggda funktionen att rapportera inlägg.

comment:2 Changed 10 years ago by Johanmlg

  • Status changed from new to accepted

comment:3 Changed 10 years ago by Johanmlg

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.