Ticket #1260 (new Defekt)

Opened 10 years ago

Last modified 10 years ago

Minska "så funkar det"-rutorna

Reported by: agnesson Owned by: Johanmlg
Priority: minor Milestone: Höstmötet2013
Component: vBulletin(mötesplattformen) Keywords:
Cc:

Description

Så funkar det-rutorna är bra för nya deltagare, men de tar väldigt stor plats. Speciellt när brödtexten till en motion är väldigt kort.

Flytta eller på annat sätt förminska dessa vore bra.

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by agnesson

Även på nomineringssidan och motionsinlämningssidan.

comment:2 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone set to Höstmötet2013
Note: See TracTickets for help on using tickets.