Ticket #1261 (closed Defekt: wontfix)

Opened 10 years ago

Last modified 10 years ago

Går inte att markera inlägg på sidan 1 på motioner

Reported by: agnesson Owned by: Johanmlg
Priority: critical Milestone:
Component: vBulletin(mötesplattformen) Keywords:
Cc:

Description

Kryssboxen för inlägg syns inte på sidan 1 för varje motion. Det går därmed inte att moderera dessa inlägg på ett enkelt sätt.

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Jättesvårt att lösa. Gå in under "redigera" för varje inlägg och välj där "radera".

Note: See TracTickets for help on using tickets.