Ticket #1263 (new Förbättring)

Opened 11 years ago

Last modified 11 years ago

förbättra sidan för nominering

Reported by: agnesson Owned by: Johanmlg
Priority: minor Milestone: Höstmötet2013
Component: vBulletin(mötesplattformen) Keywords:
Cc:

Description

På sidan för nomineringar så är det otydligt att man först ska välja "mig själv" eller "någon annan". Man börjar att fylla i uppgifterna först, och märker sen att man måste välja. Då försvinner texterna som man tidigare har skrivit.

Change History

comment:1 Changed 11 years ago by agnesson

  • Milestone set to Höstmötet2013
Note: See TracTickets for help on using tickets.