Ticket #1273 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 10 years ago

Last modified 10 years ago

Markera i trädmenyn när motioner innehar olästa inlägg

Reported by: agnesson Owned by: Johanmlg
Priority: major Milestone:
Component: vBulletin(mötesplattformen) Keywords:
Cc:

Description

Markera i trädmenyn när motioner innehar olästa inlägg
Tydligare visa när det finns olästa inlägg.

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Använd "senaste inlägg". vbulletin kommer enbart att vara mötet i framtiden.

Note: See TracTickets for help on using tickets.