Ticket #1274 (new Defekt)

Opened 10 years ago

Last modified 10 years ago

Sammanfoga yrkanden

Reported by: agnesson Owned by: Johanmlg
Priority: critical Milestone: Vårmötet2013
Component: vBulletin(mötesplattformen) Keywords:
Cc:

Description

Mötespresidiet skulle behöva ett sätt att baka samman yrkanden (och alla till dem hörande kommentarer/gillanden) och sätta samman dem i ett nytt yrkande, där det fortfarande går att se alla tidigare kommentarer.

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone set to Vårmötet2013

comment:2 Changed 10 years ago by agnesson

Lägg till ett blått "samt" mellan yrkandena för att göra det tydligt att det är flera yrkanden som står tillsammans.

Note: See TracTickets for help on using tickets.