Ticket #130 (closed Defekt: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

ListVolunteers blir väldigt seg med uppemot 100+ items

Reported by: Todi Owned by: Todi
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description (last modified by sikevux) (diff)

När kontrollerna på ListVolunteers.aspx innehåller ca 50 voluntärer styck så går det väldigt segt att göra något, man får ladda om sidan konstant (dvs över 100 stycken). Webbläsare är Firefox 3.

En förbättring vore att få bort dubletter, det skulle minska antalet, troligtvis är det väl någon ajax-operation eller liknande som inte orkar riktigt. Kanske kan optimeras?

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix
  • Description modified (diff)

Man kan ju lösa det genom att fånga upp folk snabbare istället för att låta det gå så långt så att man har 100+ stycken i listan.

Note: See TracTickets for help on using tickets.