Ticket #144 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Mer lättnavigerat för besökaren

Reported by: speakman Owned by: larsl
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Mer bakåtlänkar, t.ex. en "tillbaka till kommunsidan" vid varje avslutad bokning. Osv...

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Owner changed from mini to larsl
  • Component changed from Hemsidan to Valbokningen

comment:2 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Inte helt vackert kanske, men nu finns länkar tillbaka från de flesta undersidorna.

Note: See TracTickets for help on using tickets.