Ticket #147 (closed Förbättring: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 9 years ago

Sätt namn på roller istället för 0-3

Reported by: speakman Owned by: larsl
Priority: minor Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Ändra 0 till "distributor" och 1 till "vard1" i urlerna.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by andreas

  • Milestone set to Innan riksdagsvalet

comment:2 Changed 11 years ago by dansve

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Denna ticket är stängd pga att applikationen ersatts med en ny version inför valet 2010.

/Daniel Svensson

comment:3 Changed 9 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Riksdagsvalet 2010 deleted

Milestone Innan Riksdagsvalet 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.