Ticket #150 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 12 years ago

Sortera kön i pirateweb

Reported by: gustav n. Owned by: Todi
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Det hade varit toppen om man kan sortera medlemmar i pirateweb efter kön, om man vill göra speciella utskick

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Todi

Exempel?

comment:2 Changed 14 years ago by berinder

Med "Speciella Utskick" så antar jag att det syftas på att kunna maila alla tjejer. Nätstrumporna har efterlyst en sån funktion för att bättre kunna nå ut med information om sin existens till kvinnorna i partiet.

comment:3 Changed 12 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

PirateWeb ska inte annvändas som ett sätt för funkitonärer att hitta significant others på.

Note: See TracTickets for help on using tickets.