Ticket #159 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Förslag på textändringar i hjälpen

Reported by: AndersHedberg Owned by: speakman
Priority: critical Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Under ansvarsroller står det att det finns tre roller, men bara två är listade - distributör och värdar.

Vid förra valet hade vi problem med att första värden/distributören helt enkelt inte gjorde sitt jobb (typ orkar inte upp klockan 8 på morgonen med baksmälla) och att det därför inte fanns valsedlar till efterkommande värdar. Föreslår därför att

  • Värd - ser till att ha en liten bunt egna valsedlar med sig till vallokalen. Koordinera med första värden/distributören.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by AndersHedberg

  • Owner changed from mini to speakman
  • Priority changed from major to minor
  • Type changed from defect to enhancement
  • Component changed from Hemsidan to Valbokningen
  • Milestone set to Innan EU-valet

comment:2 Changed 14 years ago by speakman

  • Priority changed from minor to critical

comment:3 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Har ändrat från tre till två nu, men det andra du skriver står väl där redan?

"

Note: See TracTickets for help on using tickets.