Ticket #16 (closed Uppgift: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

Lyfta EU-valet

Reported by: speakman Owned by: mini
Priority: critical Milestone:
Component: Hemsidan Keywords: ettan eu val
Cc:

Description

EU-valet bör lyftas och primeras både på Ettan och siten i övrigt.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by mini

  • Priority changed from major to critical

Mycket av detta har gjorts, men mer information och putsning behövs.

comment:2 Changed 14 years ago by Richie

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Nu går det nog inte att lyfta mer...

comment:3 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.