Ticket #161 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Svårläslig text på framsidan

Reported by: anonymous Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Texten längst ner i rutorna på framsidan är svår att läsa när den är i blått/lila (länken i vänsterrutan) eller svart (de andra två rutorna). Ändra förslagsvis till ljusare.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.