Ticket #162 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Skilj på bokade/obokade lokaler i kartan

Reported by: anonymous Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Just nu visar kartan alla lokaler, huller om buller. Gör gärna de bokade gröna och de obokade röda, så att man snabbt kan se var det finns obokade lokaler. Annars är kartan inte så meningsfull...

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.