Ticket #163 (closed Defekt: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Visa bara förtidsröstningslokaler så här i början

Reported by: anonymous Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Visa bara förtidsröstningslokalerna den första veckan, så att vi kan prioritera att få bemanning till dem.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix
Note: See TracTickets for help on using tickets.