Ticket #166 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Analfabetisk ordning

Reported by: Christian Engström (pp) Owned by: speakman
Priority: trivial Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Varken kommunerna inom Stockholm eller vallokalerna inom kommunen (Nacka) listas i alfabetisk ordning i menyerna.

Det tycker jag att de kanske borde vara, själv blir jag lite förvirrad av att de inte är det.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to accepted

comment:2 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.