Ticket #168 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 12 years ago

Namn på ordinarie vallokaler

Reported by: anonymous Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

När jag tittar på vallokalen Orminge Ö i Nacka står det:

Orminge Ö
Adress:

Matsalen
Mensättravägen 42

Jag gissar aktuella adressen är en skola, men det framgår inte. Namnet på skolan skulle behöva vara med.

Change History

comment:1 in reply to: ↑ description Changed 14 years ago by Christian Engström (pp)

Inskickad av Christian Engström

comment:2 Changed 14 years ago by dansve

  • Owner changed from mini to speakman
  • Component changed from Hemsidan to Valbokningen

Ticket flyttad till Valbokningen

comment:3 Changed 12 years ago by dansve

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Denna ticket är stängd pga att applikationen ersatts med en ny version inför valet 2010.

/Daniel Svensson

Note: See TracTickets for help on using tickets.