Ticket #169 (closed Uppgift: duplicate)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

Lägga till nya UP lokalavdelningar i PW

Reported by: anonymous Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Ung Pirat växer så det knakar. Ung Pirat har lokalavdelningar som har ett visst geografiskt upptagningsområde.

Tex Ung Pirat Hylte har Hylte kommun som upptagningsområde. Så alla ung pirat medlemmar som blir medlem och bor i hylte blir även medlemmar i lokalavdelningen Ung pirat Hylte. Men det finns många kommuner i landet som inte än har en lokalavdelning. Så om det startas en ung pirat norrköping i Ung Pirat så behöver man skapa en Ung Pirat Norrköping i pirateweb med ett geografiskt upptagningsområde.

Enda sättet att få in nya Ung Pirat XXXXX i PW är att säga åt Rick Falkvinge att göra det i koden. Detta är inte hållbart. Vi vill ha en Funktion i PW så att vi kan grafiskt ordna detta själv.

Obs: Vi engagerar även lokalavdelningar så som Piratstudenterna vilket inte har ett geografiskt upptagningsområde men det behöver ändå finnas i PW.

Stefan Flod

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to duplicate

Dublett

comment:2 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Riksdagsvalet 2010 deleted

Milestone Innan Riksdagsvalet 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.