Ticket #171 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Fel tooltip-text över första symbolerna på kommunsidan

Reported by: arild.matsson@… Owned by: speakman
Priority: trivial Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

För varje vallokal finns fyra symboler: kryss eller bockar. De tre sista är mindre och motsvarar de tre värdpassen. Den första är större och representerar distributör. Denna har dock samma tooltip-text (värden för HTML-attributen alt och title) som den första lilla symbolen: "Första passet inte är bokat." eller "Första passet är bokat". Korrekt text skulle vara "Distributörsrollen är [inte] bokad", som det är på vallokalsidorna.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Tack för dina uppmärksamma ögon! Har rättat felet (men inte på servern än). Fortsätt gärna leta fler fel, små som stora!

Note: See TracTickets for help on using tickets.