Ticket #172 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

bengtv@gmail.com

Reported by: bengtv@… Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Hej!

Bugg testade precis eran site och den funkade med några små fel.

Fel:

  1. Kommunerna är ej alfabetiskt ordnade efter att man valt "Västa götelands län"
  2. jag bokade både "Backa bibliotek" och "Askims bibliotek" men askims bibliotek blev aldrig bokat trots att ja bekräftat via epostet också.

Mvh,
Bengt Vänerhall
0735522589

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.