Ticket #173 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Utskicket om att någon bokat en lokal med din e-post blandar engelska och svenska

Reported by: ba Owned by: speakman
Priority: minor Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

"och angett den här emailadressen." => "och angett den här e-postadressen." är bättre i mitt tycke

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by andreas

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

fixed in dev branch.

comment:3 Changed 11 years ago by OWUxbEqYxDgyNjOffn

ap.txt;5;10

Note: See TracTickets for help on using tickets.