Ticket #176 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Möjlighet att ta bort aktivister

Reported by: Gonte Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Kort och gott behövs något sätt att ta bort aktivister, vid det här laget börjar jag (som del av mailgruppen/medlemsservice) ha en rätt lång lista av aktivister att få bort ur listorna...

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Owner changed from Todi to JorgenL
  • Status changed from new to accepted

comment:2 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.