Ticket #177 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Hem >> Politik >> Upphovsrätt >> 5 års kommersiell ensamrätt, grammatikfel

Reported by: anonymous Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Hej!
På sidan "Hem >> Politik >> Upphovsrätt >> 5 års kommersiell ensamrätt"
står följande:
"Mycket samtidskultur från senaste hundraårsperiod är i praktiken
oåtkomlig..".

Det borde väl stå "den senaste hundraårsperiod[en]"?

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by joonicks

Inget fel här vad jag kan se. Möjligt att en svensklärare se "fel" i detta men det fungerar som dagligt tal.

comment:2 Changed 14 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Fixat, tack.

Note: See TracTickets for help on using tickets.