Ticket #18 (closed Förbättring: worksforme)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

Kan planetplanet sortera bort dubletter?

Reported by: mini Owned by: speakman
Priority: minor Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Fråga om planetplanet - om man lägger till flera kategorier från samma blogg så riskerar man ju att få dubletter. Det låter som relativt straightforward att sortera bort dubletter inifrån planetplanet.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by mini

  • Owner changed from mini to speakman
  • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 14 years ago by speakman

Är det helt säkert att den inte redan gör det? I annat fall kan vi ju kika på det själva. Med tanke på att Planet sorterar om alla inlägg i kronologisk ordning så borde den någonstans lägga alla i en Dict, och då skulle man där kunna göra utgallringen.

comment:3 Changed 14 years ago by mini

ja, exakt, det vore bra att veta det, så kan jag säga till folk att de gärna får komma med flera kategorier.

comment:4 Changed 14 years ago by speakman

Har lagt upp 2xAnna Troberg nu, och hennes senaste inlägg är arkiverat under båda kategorierna. Du får mer än gärna dubbelkolla.

 http://live.piratpartiet.se

comment:5 Changed 14 years ago by mini

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to worksforme

ok, coolt

comment:6 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.