Ticket #186 (closed Defekt: onhold)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Dupletter av vallokal

Reported by: gustaf.rydevik@… Owned by: speakman
Priority: minor Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Hej!

Stora Essingen består av 3 valkretsar (Essinge 3,4 och 5), som alla har samma vallokal. Samtliga 3 valkretsar finns med i listan, men det är ju bara en lokal som valsedlar etc. ska till.

Det bästa vore om bokningslistan visade vallokaler snarare än valkretsar, men jag vet inte hur databasen ser ut; hur lätt det är att fixa. Alternativt skulle man kunna aggregera alla valkretsar som har samma vallokalsadress. Givetvis då även aggregera antalet valsedlar som ska ut till lokalen.

/Gustaf

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Priority changed from major to minor
  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to onhold

Bra idé, men jag är rädd att det är lite sent påkommet. Lägger den "on hold" så länge.

Note: See TracTickets for help on using tickets.