Ticket #189 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 12 years ago

Möjlighet att boka sig som backupperson

Reported by: JorgenL Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Framför allt för distributör/ Förtidslokalansvarig

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by dansve

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Denna ticket är stängd pga att applikationen ersatts med en ny version inför valet 2010.

/Daniel Svensson

Note: See TracTickets for help on using tickets.