Ticket #19 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Dropdown för att assigna till personer?

Reported by: mini Owned by: speakman
Priority: minor Milestone:
Component: Trac Keywords:
Cc:

Description

Finns verkligen ingen dropdown för "Assign to" ?

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

Absolut:
 http://trac.edgewall.org/wiki/TracTickets#Assign-toasDrop-DownList

Frågan är bara om vi inte ska kunna assigna saker till oregistrerade personer (deras epostadress i detta fall). Detta hindrar då också att personerna själva tar på sig saker om dom inte är registrerade.

Min personliga åsikt är väl att det är hugget som stucket. Så vanligt förekommande lär det inte vara, och man kan alltid registrera sig med automatik.

comment:2 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to accepted

Åsikter?

comment:3 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.