Ticket #192 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Error 500 på grund av felaktig session (kanske)

Reported by: Todi Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Ibland får man serverfel 500 på valbokningen. Bland annat så har det hänt när man precis har bokat sig på en vallokal, bekräftat genom mail-länken, och sen försöker gå in på vallokalen igen. Har fått det flera gånger i rad, där jag kan gå in och boka nya lokaler men sen får samma fel på även dem. Google Chrome i det fallet. Går man in med en annan webbläsare så funkar det.

Rensar man cookies så funkar det igen. Den enda cookien som verkar ligga ser ut att vara en sessionscookie, problemet kan alltså vara något data som lagras i en session på server, namn/email/telefon kanske? Dock skrivs de ut korrekt i rutorna på bokningssidan, när man bokar flera lokaler.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.