Ticket #20 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Skum reply-to från trac

Reported by: mini Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Trac Keywords:
Cc:

Description

Reply-to: trac@…

står det i mina mail från trac (och ja, jag läser mail via kth). Det kan inte vara rätt. Är det lokal tpå kth eller trac som busar?

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

Trac är inställt på:
smtp_replyto = trac@localhost

Och så står det i de mail jag får. Nu har jag dock ändrat till:
no-reply@…

comment:2 Changed 14 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Nu funkar det.

Note: See TracTickets for help on using tickets.