Ticket #203 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Ansvarig funktionär Stockholmsdistriktet

Reported by: tommy.florstedt@… Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Jag är ansvarig för Styockholms kommun men i valsedelsbokningen står jag som ansvarig för Stockholmsdistriktet och Stockholms kommun är utan ansvarig

Change History

comment:1 follow-up: ↓ 2 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to accepted

Vilken URL är du på när du ser det där?

comment:2 in reply to: ↑ 1 Changed 14 years ago by anonymous

Replying to speakman:

Vilken URL är du på när du ser det där?

Jag är på
 http://valsedlar.piratpartiet.se/region/stockholm/

comment:3 Changed 14 years ago by AndersHedberg

Samma sak gäller en del stället i Södra distriktet... Se även #122

comment:4 Changed 14 years ago by AndersHedberg

Är administratörerna tagna från aktuell information? I skåne syd har vi en person som bor i Skåne väst...

comment:5 Changed 14 years ago by anonymous

Administratörerna verkar plockade utan att kolla vilken geografi de har en roll i.
Jag har hamnat som admin på distrikt Syd, tack vare att jag är admin på "World", det är fel.

Den som ska ha syd är den som är "LocalLead" på "Södra distriktet".

comment:6 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed

Det tycks som att det funkar nu eller hur?

Lägg en ny ticket om det fortfarande är fel någonstans..

Note: See TracTickets for help on using tickets.