Ticket #208 (closed Förbättring: onhold)

Opened 15 years ago

Last modified 15 years ago

Valsedlar för vallokaler utomlands

Reported by: bjorn@… Owned by: speakman
Priority: major Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Finns det någon plan för att distribuera valsedlar till svenska ambassader/konsulat i utlandet där man kan rösta? Det verkar från  http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/rostning/rosta_ambassad/index.html som att partierna kan skicka valsedlar till ambassaderna, men det är oklart hur det går till.

Ett annat sätt vore att lägga till utlandslokalerna på  http://valsedlar.piratpartiet.se/
För många av dem finns det säkert någon pirat som ska åka till staden i fråga de närmaste veckorna.

Change History

comment:1 Changed 15 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to onhold

Tar med det till 2010, men lägger ticketen on hold så länge.

Note: See TracTickets for help on using tickets.