Ticket #21 (closed Uppgift: onhold)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

Prova ut Google Calendar som backend

Reported by: speakman Owned by: somebody
Priority: blocker Milestone:
Component: Hemsidan Keywords: kalender google ettan
Cc: ba, mini

Description (last modified by mini) (diff)

Vi började som smått att prova ut Google Calendar som backend för vår kalender på Ettan.

Se exempel här:  http://piratpartiet.se/kalender

Proceduren blir att ett script på en av PP's servrar hämtar s.k. iCal-filer från diverse olika ställen, slår sedan ihop dessa till en enda fil och slutligen skickar upp den till en Google-kalender (anv.namn finns redan, ftr).

Rent praktiskt ska Googles stöd för CalDAV användas. Det som kvarstår här är att kolla exakt hur Mozilla Sunbird kommunicerar via CalDAV, och sedan efterapa det från vår server med vår ihopslagna iCal-fil.

Vem kan hijacka en CalDAV-session från exempelvis Wireshark?

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by ba

RFC 4791 Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)

 http://tools.ietf.org/html/rfc4791

Borde inte det här göra det lite lättare? Google kanske har några propreitära extensions men i vilket fall så borde en länk till  RFC:n hjälpa till. :)

 http://en.wikipedia.org/wiki/CalDAV

comment:2 Changed 14 years ago by speakman

Anledningen till Sunbird var just att Google verkar ha fokuserat på explicit den produkten (samt Apples iCal). Vi får nog i första hand efterapa det exaka mönstret Sunbird gör, då jag fattade Googles hjälp som att inte hela standarden är implementerad.

comment:3 Changed 14 years ago by ba

Kanske lättare att göra en synkningsmekanism med PHP API:t istället?

 http://code.google.com/intl/sv/apis/calendar/docs/1.0/developers_guide_php.html

(ser att det finns en API för Python och några språk till om man hellre gör logiken i det,  http://code.google.com/intl/sv/apis/calendar/docs/1.0/developers_guide_python.html)

För synkronisering är väl egentligen:

 • Lista tillgängliga element i GCAL
 • Element från de aggregerade filerna
 • Se vilka som den ena har som inte den andre har och ta bort/lägg till beroende på vilken sida som har/saknar

-- Bonus och kolla så all information är densamma i båda om det matchar och uppdatera vid behov

Vänligen notera att jag inte ställer mej själv som frivillig för det här arbetet i nuläget. :)

comment:4 Changed 14 years ago by speakman

 • Cc ba, mini added

Med tänkta lösningen så skulle vi slå samman alla källor med ett färdigt verktyg:
 http://code.google.com/p/merge-ics/

M.a.o. inte en kodrad i onödan. :)

comment:5 Changed 14 years ago by ba

Låter som en god idé, hittade det här när jag sökte på Google Calendar python sync:
 http://code.google.com/p/googlecalendarsync/

Tror att förarbetet kan börja betraktas avslutat, nu ska någon bara göra arbetet :P

comment:6 Changed 14 years ago by rhizod

Observera att, såvitt jag vet, fungerar överlyftandet av kalendrar redan. Vårt google calendar-konto är redan (?) konfiguerat att själv lyfta kalendern ifrån den mergade icalfilen. Det enda problemet är att detta bara sker ca. en gång per dygn, men det är något vi tillfälligt borde kunna leva med.

Med andra ord tycker jag det här projektet är mer av en feature-request och inte ska tillåta att hålla tillbaka att kalendrarna integreras webben så snart som möjligt.

Såvida ingen har indikationer på att den koppling som finns idag inte fungerar?

comment:7 Changed 14 years ago by mini

Håller med rhizod. Men UTF-8 är en återstående show-stopper bugg som kan lösas via gcalsync.

 http://piratpartiet.se/kalender har fortfarande UTF-8-problem.

comment:8 Changed 14 years ago by mini

 • Description modified (diff)

comment:9 Changed 14 years ago by rhizod

Jag har kollat utf-8-felet och insett två saker:

 1. utf-8-felet är redan åtgärdat. Importerar man en ny kalenderfil ifrån en server som konfigurerats att explicit ge headern Content-Type: text/calendar; charset=utf-8 så importerar Google calendar åäö korrekt (Ja, det är en bugg att Google inte defaultar till utf-8 i enlighet med rfc.) Detta är redan åtgärdat på servern som hostar den mergade kalendern.
 1. En annan bugg gör att detta inte har fixat den redan existerande kalendern. Nämligen: Google calendar uppdaterar ej gamla events som ändrats. (Därav att de dåliga åäö ligger kvar trots fixen.)

Så alltså: vi måste ta bort och importera kalendern igen för att lösa problemet. Att gamla events som ändrats ej uppdateras är en alvarlig bugg som förhoppningsvis detta projekt kommer åtgärda. Frågan är ändå om vi inte kan leva med denna begränsning tills detta projekt är klart, och därmed inte låta väntan på detta projekt blockera kalenderintegrationen.

comment:10 Changed 14 years ago by mini

 • Priority changed from major to blocker

comment:13 Changed 13 years ago by Gonte

 • Status changed from new to closed
 • Resolution set to onhold

Känns som det här stagnerat och ersatts av en liten annan version av samma idé :P

comment:14 Changed 10 years ago by agnesson

 • Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.