Ticket #213 (closed Defekt: worksforme)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Min zoom när man trycker på "<< Tillbaka till kommunsidan"

Reported by: bobergj@… Owned by: speakman
Priority: major Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

När man trycker på en vallokal, och sedan
trycker på länken "<< Tillbaka till kommunsidan",
sätts zoomen på google kartan till minimum.
Detta är ett stort irritationsmoment..

Detta händer även när man trycker på Back
i browsern.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme

Funkar som det ska för mig.

Kartan initieras iofs till hela skandinavien innan den efter en halv sekund ställer in sig på kommunnivå, men det är svårt att göra nåt åt. Antagligen tar det något längre tid för kommuner med väldigt många lokaler. men som sagt svåråtgärdat eftersom kommunikationen med google maps sker från klientmaskinen och den måste loopa igenom listan med markörer innan den kan fokusera kartan rätt.

comment:2 Changed 14 years ago by anonymous

Aha, kanske bara handlar om att ha lite tålamod.

Note: See TracTickets for help on using tickets.