Ticket #216 (closed Förbättring: onhold)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Beskrivning av hur mycket som ska läggas ut, hur ofta det ska läggas ut och vem man ska kontakta..

Reported by: ola.leifler@… Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by olal.leifler@…

Kanske vore bra om vallokalsinformationen uppdaterades med information om hur många väljare som finns i distriktet för lokalen och därmed hur många valsedlar som varje vallokal borde få?

comment:2 Changed 14 years ago by andreas

Om inte alla som sitter med valsedlar redan gjort det kan det vara god idé att de använder befintlig funktionalitet för att nå ut till alla volontärer och berätta lite om läget samt lämna kontakt uppgifter.

comment:3 Changed 14 years ago by speakman

På adminsidorna finns verktyg för att räkna på fördelning osv. Inget som andra än funktinoärer ska behöva bry sig om egentligen.

comment:4 Changed 14 years ago by ola.leifler@…

Heh, såg det när jag blev upplyst om att jag kunde logga in. Sorry :)

comment:5 Changed 14 years ago by andreas

Problem solved eller bör det fortf ändras på texten på /las-pa/ ?

comment:6 Changed 14 years ago by andreas

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to onhold

Öppna buggen om det fortf är aktuellt med text ändring.

Vid de här laget bör åtminstone de som ska dela ut till förtidslokaler ha blivit kontaktade av sin kommunansvarige.

Note: See TracTickets for help on using tickets.