Ticket #219 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

vallokaler malmö, karta visar fel adress

Reported by: Belial@… Owned by: speakman
Priority: minor Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Vallokal: Möllevången, V Nobelv, markören på kartan pekar på adress spånehusvägen

Möllevången, Bergsgatan, samma som ovan

Möllevången, Folkets Park, samma som ovan

Vallokal: Möllevången, N Möllevångstorget, samma som ovan

Möllevången, S Möllevångstorget och Vallokal: Möllevången, Södervärnsplan är båda på spårvägsgatan 9?

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by anonymous

Som inloggad administratör så kan du flytta markörerna. Löser det problemet?

comment:2 Changed 14 years ago by andreas

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Vore tacksamt om du kunde kontakta någon som har admin-rättigheter i valboken i malmö så kan den korrigera positionerna. Nu när man kan exporter till gps är det viktigt att alla koordinater är rätt så att inte distributörerna kör vilse.

Note: See TracTickets for help on using tickets.