Ticket #222 (closed Defekt: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Samma kordinater på vallokaler.

Reported by: max.sidenstjarna@… Owned by: speakman
Priority: major Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Övre Norslund och Nedre Norslund ligger som samma kordinater och adress.

Hosjö Näs och Hosjö Sandviken ligger som samma kordinater och adress.

Kan det stämma?

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Det kan det mycket väl göra, flera valdistrikt har ofta röstning i samma lokal.
Hur det är i det här fallet kan jag inte bedöma, men den data som är laddad kommer från val.se och visar det de säger om saken.

Note: See TracTickets for help on using tickets.