Ticket #225 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Admin -> karta länk

Reported by: JorgenL Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Länk från adminsida för kommun till motsvarande kartsida.

Info om att man som admin kan justera position för lokalerna på både adminsidan och på kartsidan när man är inloggad.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by anonymous

(en länk tillbaka till rätt sida på admin vore tjippt med, om man inte integrerar kartan i admin vyn direkt)

comment:2 Changed 14 years ago by dalkvist

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

fixed but not yet in production
lp:~dalkvist/ppvalbok/admin-map-link

Note: See TracTickets for help on using tickets.