Ticket #226 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 12 years ago

Massmail till volontärer saknar distributörer

Reported by: Tommy Florstedt Owned by: speakman
Priority: minor Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Att skicka massmail till volontärer saknar möjligheten att skicka till distributörer alla andra funktioner finns med
Länk
 http://valsedlar.piratpartiet.se/region/stockholms_kommun/send_bulk_mail/

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by andreas

  • Priority changed from major to minor

Tills vidare går det ju att kopiera mail adresserna manuellt och skicka med valfritt mailprogram.

comment:2 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Jag har lagt till alternativ för distributör, bara glömt att stänga ticketen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.