Ticket #236 (closed Förbättring: onhold)

Opened 15 years ago

Last modified 12 years ago

LAN Boknings och informations sida

Reported by: sikevux Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Ideer Keywords:
Cc:

Description (last modified by sikevux) (diff)

Nu när allt fler PiratLAN dyker upp borde det finnas en central sida där alla lan listas ex lan.piratpartiet.se och ifall jag då väljer att se all info för ett PiratLAN i Lund blir url ex lan.piratpartiet.se/lund

På sidan så ska det finnas plats för info om lanet, turneringar, live feed och liknande som skall kunna ändras på liknande sätt som drupal (WYSIWYG men man skall kunna använda html taggar). Sedan skall det även finnas en bokningssida där man kan boka sin plats. Något i stil med Dreamhacks bokningssystem behövs inte utan bara vilken plats man sitter på och vilken rad (rader och platser behöver administreras av den som är ansvarig för LANet).

För att kunna få en "LAN sida" måste Local Lead för antingen PP eller UP i din kommun ge dig den befogenheten. Bara att den genererar ett användarnamn och lösenord som sedan mailas till den som ska ha det. Sen en vecka efter att LANet har slutat tas kontot bort och sidan nollstäls.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to onhold
  • Description modified (diff)
  • Reporter changed from patrik.greco@… to sikevux
Note: See TracTickets for help on using tickets.