Ticket #240 (closed Förbättring: duplicate)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Redigera namn på vallokaler

Reported by: dansve Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

En del kommuner (t.ex. Vänersborg) bara har namnsatt vallokalerna enligt principen 'kommun distrikt#' och detta ger ingen översikt i listan över vallokaler.

Vore bra om man kunde redigera namnet på vallokalen ELLER göra ett eget tillägg. Det senare är kanske bäst eftersom man då behåller det ursprungliga namnet som referens.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by andreas

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to duplicate
Note: See TracTickets for help on using tickets.