Ticket #241 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Sök medlem efter postnummer

Reported by: dansve Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Stora områden utanför tätorter kan ha ett gemensamt postnummer men sakna ett eget ortsnamn. T.ex 46890 Vargön, som egentligen är området Vänersnäs.

För att underlätta jobbet inför valet vore det bra om det gick att implementera asap.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Fixat

Note: See TracTickets for help on using tickets.