Ticket #254 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Se vilka partimedlemmar som bor nära en vallokal

Reported by: daniel.gustafsson@… Owned by: speakman
Priority: critical Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Skulle vara bra om vallokalssystemet kunde "prata" med medlemsregsitret så man kunde se vilka medlemmar som bor i närheten av denna. Då ringer man dem i första hand!

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Det vore inte lämpligt att implementera på valsedelsystemet. Däremot borde det gå att söka kommunvis i PirateWeb.

comment:2 Changed 14 years ago by JorgenL

Det finns numera möjlighet att söka på ort i PW, bättre än så är svårt att göra eftersom vi inte har tillgång till koordinatsatta adresser för medlemmarna...

comment:3 Changed 14 years ago by anonymous

Kan man söka på postnummer?

Note: See TracTickets for help on using tickets.