Ticket #258 (closed Förbättring: duplicate)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Kunna se grann-KL's utskick

Reported by: joakim.rosqvist@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Är det möjligt att som KL få ta del av massutskick som gjorts av KL i grannkommunerna? Då kan man som ny KL få lite tips på ungefär hur och hur ofta man bör skriva och hur man kan formulera sig.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by joakim.rosqvist@…

sorry, den bör inte ha "major" priority, det råkade vara default...

comment:2 Changed 14 years ago by Todi

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to duplicate
Note: See TracTickets for help on using tickets.