Ticket #263 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

"Ansvarig partifunktionär" är förvillande

Reported by: anonymous Owned by: speakman
Priority: minor Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

"Ansvarig partifunktionär" kan lätt tolkas som att det faktiskt finns någon som har tagit vallokalen i fråga, trots att så inte är fallet.

"Kontaktperson" eller nåt sånt hade kanske varit en bättre rubrik?

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by andreas

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

"Ansvarig kontaktperson" blev det. Fixat i dev branch.

Note: See TracTickets for help on using tickets.