Ticket #265 (closed Förbättring: duplicate)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Oklart att flera valkretsar kan dela samma fysiska vallokal

Reported by: pers@… Owned by: speakman
Priority: minor Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

I alla fall i Göteborg så delar flera valkretsar på samma fysiska lokal. Jag antar att det är lämpligt att inte de multipelbokas i onödan. Kanske till och med borde de alltid bokas "i klump"?

Gissar också att på kartan bara den "översta" valkretsen syns medan de andra göms under. Har dock inte kollat om det är så att obokade kretsar alltid visas överst.

Om det här redan är löst, så är det inte solklart hur det fungerar.

Annars; Bra!

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Mr N

Dublett av #221

Själv väntar jag med att boka innan problemet är löst eftersom det verkar onödigt att flera olika personer ska åka till samma fysiska vallokal, så det känns som ett ganska angeläget och högprioriterat problem.

comment:2 Changed 14 years ago by andreas

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to duplicate

Dublett av #221, stänger.

(fix på buggen i sig publicerades igår med förbehåll för barnsjukdommar)

Note: See TracTickets for help on using tickets.